Category: Ngữ pháp cơ bản

Chủ đề Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when dùng để bổ nghĩa cho …